Gemeente klaar voor overdracht zorg

door Henk BrinkmanHet gaat om veel geld, waar de gemeente de verantwoordelijkheid voor krijgt. René Windhouwer: ,,In totaal gaat het om een budget van 16 miljoen euro. Maar er zitten ook regelingen in de zorg met een open einde. Dat werkt niet met een budget. Daarom hebben we van dat totale bedrag een risico van 10 procent voorzien." Eén van die risico's vormt de uitspraak van een rechter in het noorden des lands, waarin hij uitspreekt dat de gemeente Dantumadeel niet zonder meer de verstrekking van huishoudelijke thuishulp mag wegbezuinigen. Daar moet een zorgvuldige afweging per cliënt aan ten grondslag liggen. Ook Nijkerk wilde de voorziening van huishoudelijke hulp schrappen, maar de gemeenteraad sprak uit dat maatwerk moest worden geboden en met alle cliënten een gesprek diende te worden gevoerd. Marly Klein zegt daarover dat deze 'keukentafelgesprekken' de komende maanden zullen worden gevoerd. ,,Uitgangspunt is wel dat wordt gekeken wat mensen zelf nog kunnen en wat mensen uit hun netwerk, zoals familie, vrienden, buren, voor hen kunnen doen." Een andere onzekerheid is dat de budgetten die het rijk gaat overhevelen, zijn gebaseerd op gegevens uit 2012. Volgens René Windhouwer zou het definitieve bedrag wel eens lager kunnen uitvallen. ,,Bij het verdeelmodel over de gemeenten wordt ook gekeken naar het aantal eenoudergezinnen in Nijkerk en naar bijvoorbeeld het aantal kinderen met leerachterstand of het aantal allochtonen. Bij de WMO is ook met een verdeelmodel gerekend en dat kostte Nijkerk 5 ton aan inkomsten".De inkoop van alle zorg is nu klaar. Alle huidige aanbieders van zorg zijn gecontracteerd. Daarmee kunnen de bestuurders een redelijke garantie geven dat er op 1 januari niet iemand tussen de wal en het schip valt. Volgens beide bestuurders is de gemeente klaar voor de overdracht. Windhouwer: ,,Er is een sluitende infrastructuur opgezet. Met als uitgangspunten dat mensen zoveel mogelijk zelf redzaam zijn en de regie over hun leven in handen kunnen houden. Maar we werken ook aan een vangnet voor mensen die niet zo zelfredzaam zijn. Denk aan mensen met een minimuminkomen." Marly Klein vult aan: ,,We bieden in ieder geval gecoördineerde ondersteuning met de gebiedsteams. En we leggen een zwaar accent op preventie. Het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere hulpverlening." Een ander accent is de bescherming van de privacy. Hulpverleners kunnen niet zomaar onbelemmerd informatie over mensen die zorg of hulp ontvangen met elkaar uitwisselen. Daarover zijn al afspraken gemaakt. Ook op het gebied van ICT worden allerlei maatregelen genomen. Foto: René Windhouwer en Marly Klein; Wij zijn klaar om de zorg van het rijk over te nemen.