• De eerste woningen in het plan Doornsteeg. (Archieffoto, maart 2017).

    Wijnand Kooijmans

Eerste woningen in plan Doornsteeg vrijwel gereed

NIJKERK Het bestemmingsplan voor de wijk De Wijngaarde in de nieuwbouwwijk Doornsteeg moet plaats bieden aan 34 tot 38 woningen. Het gaat om 24 sociale huurwoningen en zes koopwoningen. Daarnaast worden vier kavels uitgegeven waar een vrijstaande woning mag worden gebouwd en/of een twee-aangebonden woning. Gelijktijdig komt het uitwerkingsplan voor het vierde deelplan aan de orde dat voorziet in de bouw van 42 woningen.

Wijnand Kooijmans

 

Het derde deelplan van de eerste fase van het plan Doornsteeg wordt ontwikkeld door Heijmans en ligt t centraal binnen het totale plan. De architectuur is gebaseerd op de bestaande boerderijen langs de Doornsteeg. Het plannetje wordt gekenmerkt door een dorps karakter, een diversiteit aan woonmilieus en de mogelijkheid te wonen aan een parkje of aan het water.

 

RIJKSWEG Het derde deelplan, maar ook het vierde van het plan Doornsteeg liggen wel in de nabijheid van de A28 en de Arkemheenweg. Dat maakt dat in het verleden al is vastgesteld dat maatregelen nodig zijn om akoestisch gezien voor de toekomstige bewoners een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren. Onder meer wordt hiervoor een geluidswal aangelegd langs beide genoemde wegen. Desondanks krijgen de gevels van de woningen toch nog te maken met een hogere geluidsoverschrijding dan normaal is gewenst. De gemeente kan dit omzeilen door een zogenoemde 'hogere waarde' toe te staan in het kader van de Wet Geluidhinder. Dat is bij veel woningbouwplannen binnen de gemeente Nijkerk een noodzaak, zo erkent ook wethouder Wim van Veelen. ,,Nijkerk is omringd door rijkswegen en andere druk bereden wegen. Het betekent niet dat de toekomstige bewoners in de woning zelf met geluidsoverlast te maken krijgen." Het merendeel van de benodigde gronden voor de bouw van de woningen is nu in het bezit van de gemeente Nijkerk. Maar worden, zodra het plan onherroepelijk is, doorverkocht aan Heijmans.

WATERWONINGEN In het vierde deelplan, genoemd de Dansense daken/Ik woon betaalbaar, wordt de bouw van 42 woningen mogelijk gemaakt. De Dansende Daken is het meest noordelijke deel van het plan Doornsteeg. Hier worden twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen in rijtjes van maximaal vier woningen gebouwd. Het gaat om waterwoningen die met een diepe achtertuin aan het water grenzend. De bergingen worden voor een deel in de geluidwal langs de Arkemheenweg gebouwd. De meeste benodigde gronden zijn in dit deelplan eigendom van de gemeente Nijkerk.

 

BEZWAREN Indien binnen de gestelde termijn geen bezwaren worden ingediend kan snel met de bouw van de woningen in beide deelplannen worden gestart. Niet alleen is geen toestemming meer nodig van de raad, bij het uitblijven van bezwaren, hoeft het plan ook niet meer ter goedkeuring aan het college worden aangeboden. Dat maakt dat de procedure met een maand wordt versneld.