• Carlo van Houten

Dialooggroep Wonen wil 'Voorzieningen in alle kernen'

NIJKERK Zonder zich vast te pinnen op concrete onderwerpen heeft de dialooggroep Wonen en woonomgeving van Samen aan Zet de uitgangspunten vastgelegd voor het toekomstig beleid. Daarbij is aandacht geschonken als volkshuisvesting, openbare verlichting, landschap, afval, begraafplaatsen, groen, milieu, speeltoestellen maar ook woningbouwkavels.

Wijnand Kooijmans

 

Tijdens de presentatie in het restaurant van het stadhuis werd duidelijk dat op één punt de visie van de groep mogelijk afwijkt van de wensen van de gemeenteraad. Dat is de groei van het aantal inwoners. De leden wensen niet verder te gaan dan een natuurlijke aanwas hetgeen een beperkte groei inhoudt. Een getal van vijftigduizend inwoners is voor hen uit de boze. Maar raadslid Boudewijn van der Woerd vindt dat de leden nog eens goed moeten nadenken over de balans tussen groen en groei. Vooral omdat dit laatste ook staat voor de groei van de welvaart. Waarbij ook komt dat Nijkerk in trek bij Randstedelingen als woonplaats. Nijkerk kent, zo geeft wethouder Wim van Veelen aan, landelijk gezien gemiddeld nog veel jongeren onder de inwoners. Dat maakt dat bij groei vergrijzing kan worden tegengegaan.

 

STANDPUNTEN De standpunten van de dialooggroep zijn nog niet uitgewerkt. Dat moet de komende weken gaan plaatsvinden. Gekozen is voor uitgangspunten. Onder meer wordt aangegeven dat moet worden gezorgd dat iedere kern tenminste de beschikking houdt over de basisbehoeften. In Nijkerkerveen kan worden gestreefd naar een winkelconcentratie in het centrum. De gemeente kan hierin bijvoorbeeld een rol spelen door de bouw van een woning mogelijk te maken op een plek waar buiten de kern een winkel wordt achtergelaten. De aantrekkelijkheid van de woonkernen moet worden vergroot door het opknappen van woonwijken en de aanpak van de verrommeling.

 

ONTWIKKELEN Gepleit wordt voor het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod van zo nodig aanpasbare en energieneutrale (huur) woningen. Onder meer werd het woord kangoeroewoning in de mond genomen, twee gezinnen in één woning. Iedere kern moet daarbij de eigen identiteit behouden. Voor prominente locaties moeten bijzondere eisen worden gesteld aan de te bouwen woningen. Gepleit wordt voor meer beplanting omdat dit zorgt voor een prettige een leefbare woonomgeving. In de visie wordt gepleit voor het behoud en versterken van de karakteristieke landschappen. Vooral aan het kampenlandschap wordt ook waarde toegekend omdat hiervan veel verloren is gegaan. Gezorgd moet wordt dat kan worden geleefd in een omgeving waarin op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de belangen van agrariërs, bewoners, landgoedeigenaren, recreanten en natuur. Bereikbaarheid en veiligheid moeten de basis vormen voor een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat.

 

CULTUURPODIUM Gemist wordt een multifunctioneel cultuurpodium in Nijkerk. Behoud van monumenten wordt als belangrijk gezien. Zoals cultuur wordt gezien als een belangrijk item voor het welbevinden van mensen. Ook wordt een herkenbaar element gemist bij de entree van de verschillende kernen. Dat wordt belangrijk gevonden, onder meer vanwege de wens van Nijkerk zich als sterk merk te gaan presenteren in de toekomst.