• Arjen Gerritsma/Graphic Sound

Dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving wil grote evenementen

NIJKERK De dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving (Dialoog 'Samen aan Zet') presenteerde op 6 maart haar voorstellen aan de Nijkerkse gemeenteraad, het college van b en w en andere belangstellenden. Circa 65 personen kregen in vier verschillende sessies een samenvatting van twintig voorstellen. Ook konden de aanwezigen vragen stellen en suggesties doen met betrekking tot deze voorstellen.

De dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving is de tweede groep die in het kader van de Dialoog 'Samen aan zet' haar voorstellen presenteert. Twintig inwoners en belanghebbenden hebben eerst een visie gemaakt over economie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme. Daarna is deze visie uitgewerkt in de voorstellen die gepresenteerd zijn. ,,Met Samen aan Zet heeft de gemeente de weg vrijgemaakt voor vernieuwende concepten. Wij hebben als dialooggroep een duidelijke groeiambitie en concrete plannen die hieraan bijdragen. Het is nu zaak om hier in samenwerking voortvarend mee aan de slag te gaan. En het is wat ons betreft noodzakelijk dat de gemeente daar nog voor de Voorjaarsnota de benodigde middelen voor vrijmaakt", aldus Jeroen Huisman namens de dialoogroep.

LEVENDIGE STAD De dialooggroep wil voor Nijkerk een sterk merk ontwikkelen om Nijkerk op de kaart te zetten als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te verblijven en te werken. Een belangrijk element dat dit (mede) kan realiseren, is de doorontwikkeling van een informatiepunt voor inwoners en toeristen, zowel online als offline. De dialooggroep wil daarnaast meer grote evenementen naar Nijkerk halen, met regionale of zelfs nationale aantrekkingskracht. Ook wil de dialooggroep verder onderzoek naar de verbinding tussen het randmeer en de Havenkom en een meer onderscheidende uitstraling van de buitenruimte, met veel kleur. De dialooggroep richt zich nadrukkelijk niet alleen op bezoekers en toeristen, maar wil ook inwoners meer aan Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen binden.

Een ander belangrijk speerpunt voor de dialooggroep is het vergroten van de doorstroom naar werk en het tegengaan van schooluitval en laaggeletterdheid. Dit wil de groep bereiken door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld trainingen, werkervaringsplaatsen en via een arbeidsbureau 'nieuwe stijl', waarin maatwerk centraal staat. De dialooggroep vindt het belangrijk dat de regels worden versoepeld voor het inzetten van instrumenten voor de toeleiding naar werk. Ook moeten de risico's voor werkgevers worden afgedekt, wanneer zij 'risicogroepen' in dienst nemen.

INSPIRATIESESSIES De dialoogroep vindt het belangrijk om het innoverend vermogen en de positie van het bedrijfsleven in de gemeente Nijkerk te versterken. Ze wil hiervoor nieuwe formules naar Nijkerk trekken en leegstand bij winkels en op bedrijventerreinen de komende jaren halveren. Het is belangrijk om een economie na te streven, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen worden behouden. Om dat te bereiken, wil de dialooggroep het energieverbruik en het gebruik van grondstoffen terugdringen. Ook is het zaak om op korte termijn werk te maken van revitalisering van het centrum van Hoevelaken en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De dialooggroep beseft zich, dat al deze plannen geen kans van slagen hebben als inwoners, ondernemers en gemeente niet worden geïnspireerd. Daarom wil zij met inspiratiesessies het ondernemersklimaat bevorderen en de verschillende clubs, netwerken en gremia met elkaar in verbinding brengen.

RAADSFRACTIES De gemeenteraadsfracties gaven aan dat zij grote waardering hebben voor de energie die de dialooggroep heeft gestoken in de voorstellen. Aan de andere kant liggen er zo veel voorstellen, waar zo'n groot bedrag mee gemoeid is, dat niet alles (nu) uitgevoerd kan worden. Bovendien moet alles in samenhang worden gezien. Er zijn ook andere dialooggroepen aan de slag en er is bestaand beleid.

COLLEGE Namens het college van b en w gaf Nadya Aboyaakoub aan dat zij veel respect heeft voor het werk van de dialooggroep. Er zit ongeveer duizend uur werk in dit proces en binnen de dialooggroep zijn er meer dan achtduizend mails verstuurd. Wethouder Aboyaakoub: ,,Er is veel nagedacht, veel met elkaar gesproken. Er liggen nu prachtige voorstellen, die aansluiten op het dna en de dynamiek van Nijkerk. Het lastige is, dat er de afgelopen jaren al veel gecreëerd is. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het zou mooi zijn als er door oud en nieuw te combineren een nieuw elan ontstaat voor een vitaal, economisch sterk, duurzaam Nijkerk, waar iedereen graag komt."

De dialooggroep wil nog dit jaar aan de slag met de uitvoering van de voorstellen. Ook wil zij graag als klankbordgroep bij de totale uitvoering van de plannen betrokken blijven. Ze heeft de gemeenteraad gevraagd de hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Er volgt volgens de dialooggroep ook nog een budget-aanvraag voor het uitvoeren van alle voorstellen. De gemeenteraad en de dialooggroep gaan samen aan de slag om de voorstellen door te rekenen en verder uit te werken en te prioriteren. De verwachting is dat de eerste resultaten hiervan er over circa twee tot drie maanden zijn.

De voorstellen van de dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving en de voortgang van de andere dialooggroepen is terug te vinden op de website van Samen aan Zet: http://samenaanzet.nijkerk.eu.