• De activiteiten bij De Laak stuiten op bezwaren bij omwonenden.

    Harry Koelewijn

De Laak blijkt hoofdpijndossier

NIJKERK Bezwaar op bezwaar maakt dat de situatie rond het evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen een uiterst complexe zaak is. Dat zegt wethouder Marly Klein van de gemeente Nijkerk. Maar ze verbindt daaraan wel de belofte dat de gemeente handhavend optreedt waar nodig. Een uitspraak van de Raad van State en een nog te verwachten uitspraak van de Rechtbank maken echter dat op dit moment als het ware een radiostilte in acht wordt genomen.

Wijnand Kooijmans

De fractie van ChristenUnie/SGP had vragen gesteld. Bij hen leeft het idee dat het college van burgemeester en wethouders ten opzichte van De Laak een coulanter beleid voert dan ten opzichte van iedere willekeurige andere burger of bedrijf. Tegen alles wat ondernomen wordt, zo zegt Klein, echter bezwaar gemaakt. Is het niet door de eigenaar van De Laak, dan wel door omwonenden. Laatstgenoemden geven regelmatig aan de geluidsoverlast van het evenementencentrum meer dan zat te zijn. Klein erkent dat de gemeente ook zelf eenmaal in de fout is gegaan. Door niet tijdig een besluit te nemen moest een vergunning op wettelijke gronden worden verleend.

UITSPRAAK Van invloed is onder meer een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtscollege vernietigde het onderdeel van het bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen voor zover het betrekking had op De Laak. Reden was dat de gemeenteraad onvoldoende onderzoek had gedaan of het toestaan van een partycentrum niet tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden leidt. Onder meer als het gaat om het veroorzaken van meer geluidsoverlast en de gevolgen van het parkeren. Dat maakt dat de gemeente extra onderzoek moet doen naar de verschillen in de vorige bestemming als disco en de nieuwe bestemming als partycentrum als het gaat om onder meer de aard en het tijdstip van evenementen, het aantal bezoekers en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

HANDHAVEND Dat maakt dat het college heeft besloten voorlopig niet handhavend op te treden tegen het illegaal gebruik van agrarische gronden om zonder vergunning het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Het college wil eerst zekerheid over de vraag hoeveel parkeergelegenheid nodig is. Mede omdat legalisering dan mogelijk is door een wijziging van het bestemmingsplan. Hoeveel tijd het onderzoek nog in beslag neemt kunnen Klein maar ook wethouder Wim van Veelen niet concreet aangeven. Wel dat de omwonenden onmiddellijk worden geïnformeerd over de uitkomst.

GELUIDSNORMEN In de tussentijd blijft de gemeente wel controleren of er geen sprake is van overschrijding van de geluidsnormen. Zodra blijkt dat De Laak in overtreding is, wordt handhavend opgetreden door inning van opgelegde dwangsommen. Met een eventueel optreden tegen het weigeren van de vergunning voor een deels gerealiseerde uitbreiding van het evenementencentrum wordt gewacht tot hierover een definitieve uitspraak is gedaan door de Rechtbank. Uitgangspunt in alles blijft, zo geeft Klein aan, dat wordt gestreefd naar een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden. Maar dat ook met de ondernemer wordt bekeken hoe zijn bedrijf planologisch het best kan worden ingepast in het bestemmingsplan.