• import

Concentratie van winkels in enkele straten

NIJKERK In het ontwerpbestemmingsplan voor de binnenstad van Nijkerk wordt gekozen voor de concentratie van winkels in enkele straten. In andere delen van het centrum wordt de functie van wonen in combinatie met winkels doorgevoerd.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment geldt voor de binnenstad nog een bestemmingsplan dat dateert uit 1999. Het is echter de plicht van een gemeente een actueel plan te hebben dat niet ouder is dan tien jaar. Om deze reden is al in 2013 gestart met de voorbereidingen voor een nieuw plan. Dat resulteerde zelfs al in een conceptplan.

NIEUW PLAN In verband met de komst van de dialoog 'Samen aan Zet' is er echter voor gekozen de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan uit te stellen en bij de opstelling hiervan de werkgroep openbare ruimte te betrekken. De komst van een nieuw bestemmingsplan is hard nodig, zegt wethouder Wim van Veelen. Bijvoorbeeld omdat een nieuwe invulling moet worden ingegeven aan het terrein van de voormalige Jumbo aan de Torenstraat.

Uitgangspunt is geweest ruimte geven aan de vraag. Zo kan tegenwoordig vaak worden volstaan met kleinere winkelruimtes als gevolg van de komst van internet.

WINKELFRONT Belangrijk is dat een centrum een winkelfront heeft. Dat maakt ook, aldus Van Veelen, dat gekozen is voor de concentratie van winkels. Daar zijn op de begane grond alleen winkels toegestaan. Daarnaast zijn er aanloopstraten waar een combinatie van woningen en winkels niet op problemen stuit.

Een voorbeeld is de Langestraat. Wanneer daar de regel geldt dat op de benedenverdieping alleen een winkel is toegestaan komen de bezitters van woningen in de knel. Zij kunnen dan alleen verkopen aan iemand die de woning wil inruilen voor een winkel.

HAVENKOM Ten opzichte van het eerste conceptplan is de Havenkom nu uit het ontwerpbestemmingsplan voor de binnenstad gehaald. Deze locatie is onder de crisis- en herstelwet gebracht waardoor plannen, zoals de bouw van een nieuw raadhuis, sneller kunnen worden gerealiseerd. Bij eventuele bezwaren bij de Raad van State volgt dan binnen een half jaar een besluit. Bovendien geldt dat voor de Havenkom al een goede planologische regeling ligt. Dat maakt dat voor dit gebied niet de dringende noodzaak bestaat te beschikken over een nieuwe en digitale regeling.

WIJZIGINGEN In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is de nieuwbouw op de hoek van de Torenstraat en de Vrijheidslaan al wel opgenomen. Voor de 'lege' plekken is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders. Dat maakt dat het mogelijk wordt snelle invulling hieraan te geven.

Voor het oude Jumbo-terrein is de bestemming wonen/werken opgenomen, zegt Van Veelen. Voor de zomer komt het plan in de raad.