College wil initiatieven uit samenleving centraal zetten

NIJKERK De kanteling, die de huidige coalitie voor ogen had in het coalitieakkoord, is een feit. Het college wil de kennis, creativiteit én eigen kracht van de samenleving meer benutten. Daarmee komt de gemeente in een meer

faciliterende en ondersteunende rol. Uit de voorjaarsnota 2017 blijkt dat het college deze kanteling stevig doorzet en dat initiatieven en innovatie vanuit de samenleving de komende jaren centraal staan.

De nieuwe rol en werkwijze van de gemeente zijn ingezet door de gemeenteraad en het vorige college. Het huidige college zet deze kanteling, met de naam 'Samen Nijkerk', niet alleen voort maar voert het verder door. Goed voorbeeld is, volgerns de gemeente zelf, de Dialoog 'Samen aan zet', waarin deelnemende inwoners en ondernemers een visie gaan ontwikkelen op de voorzieningen die er in Nijkerk moeten zijn.

Het college wil meer investeren in Samen Nijkerk. Sinds 2014 is er 2 miljoen euro bezuinigd op de samenleving en bezuinigingen stonden ook gepland voor de komende jaren. Om de Dialoog optimaal kans van slagen te geven stelt het college de raad voor om de bezuinigingen die voor 2017 gepland stonden (350.000 euro), niet door te voeren en in 2018 minder te bezuinigen (250.000 euro).

Samen Nijkerk vraagt ook een ander soort gemeentelijke organisatie. Een intern veranderingstraject zorgt voor minder en flexibel in te zetten medewerkers, die plaats en tijd onafhankelijk werken en samenwerken in zelfsturende teams (zonder leidinggevenden). Er is daarbij al 1,5 miljoen euro bezuinigd op de ambtelijk organisatie en daarmee is de taakstelling tot en met 2017 gehaald. Voor 2018 stond een bezuiniging van 600.000 euro gepland, maar het college wil dit tijdelijk halveren, zodat de ambtelijke organisatie in 2017 voldoende slagkracht blijft houden om in te spelen op de veranderingen. Ook zo kiest het college voor meer ruimte voor innovatie vanuit de samenleving.

MEEVALLER De gemeente Nijkerk staat er financieel beter voor dan de afgelopen jaren, mede dankzij de al doorgevoerde bezuinigingen. Er is ook een aantal financiële meevallers. De Algemene Uitkering van het Rijk, bijvoorbeeld, viel hoger uit dan verwacht. De jaarrekening 2015 laat zo een overschot zien in plaats van het verwachte tekort. Voor de meerjarenbegroting 2017-2020 wordt een oplopend overschot verwacht van afgerond 0,8 miljoen euro.

De financiële meevallers geven ruimte voor lastenverlichting. Voor 2017 en verder stelt het college voor om het rioolrecht te verlagen met 0,4 miljoen euro.

De inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk krijgt zijn ook voor de komende jaren onvoldoende voor de uitgaven die de gemeente heeft op het gebied van zorg en ondersteuning. Voor de begroting 2016 ging de gemeente er echter vanuit dat er een tekort zou zijn van 2,6 miljoen euro. De prognose is nu dat het om 1,3 miljoen euro gaat. Dit verschil komt omdat de gegevens die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen over aantallen cliënten, niet altijd bleken te kloppen. Maar ook voor 2016, 2017 en 2018 moet er dus geld vanuit de Algemene Middelen bij om zorg en ondersteuning te betalen.

Binnen het Sociaal Domein waren vooral de uitgaven begeleiding/dagbesteding WMO opvallend lager dan verwacht en kunnen vanaf 2017 met 2 miljoen euro minder toe. Dit biedt kansen om de tekorten bij andere vormen van zorg op te vangen. Voor Jeugdzorg, huishoudelijke hulp en taakuitbreiding bij de Gebiedsteams is bij elk 500.000 euro meer nodig.

Het college maakt binnen het budget van het Sociaal Domein 500.000 euro vrij voor nieuwe werkwijzen en noodzakelijk gebleken maatwerk: onverwachte situaties waarbij ondersteuning van iemand wel dringend gewenst is. Binnen dit budget is ook 60.000 euro beschikbaar voor drugspreventie.