• Verplaatsing van het bedrijf ABZ Diervoeders is een variant die wordt onderzocht als het gaat om de ontwikkeling van de Havenkom.

    Wijnand Kooijmans

College weegt alle opties Huis van de Stad opnieuw af

NIJKERK In 2017 is besloten om te streven naar de ontwikkeling van een Huis van de Stad in de Havenkom. De plannen omtrent het Huis van de Stad omvatten meer dan alleen de vestiging van de gemeentelijke organisatie, maar zoeken ook verbinding met andere activiteiten onder hetzelfde dak. Blijven zitten in het huidige stadhuis was, en is, volgens het college geen goede optie. ,,Er moet namelijk flink geïnvesteerd worden in het huidige stadhuis om de kwaliteit voor de komende jaren voldoende te houden."

Sindsdien zijn er veel stappen gezet om deze ontwikkeling voor te bereiden. ,,Dit kost tijd, meer tijd dan toen gepland. Inmiddels heeft zich een nieuwe mogelijkheid aangediend, namelijk de realisatie van een Huis van de Stad in het pand van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat. Het college heeft daarom besloten om alle bestaande en nieuwe opties goed af te wegen.

RABOBANK Zoals in de media al vermeld kan de gemeente wellicht gebruikmaken van het Rabobank pand. In de gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden, hebben de gemeente Nijkerk en de Rabobank afgesproken dat er op korte termijn onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of de Rabobank een realistisch alternatief is. Het college zal voor 3 juli bekijken of het pand een goed alternatief is. Uiterlijk op die datum zal men de Rabobank aangeven of en tegen welke condities zij de locatie wil overnemen. Wethouder Oosterwijk: ,,We willen kostenbewust kunnen voldoen aan een goede huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. Kostenbewust is altijd belangrijk, maar zeker nu de gemeentelijke begroting fors onder druk staat. Ook blijven we de ambitie houden om de Havenkom verder te ontwikkelen voor de gemeente Nijkerk waarbij we realistisch kijken naar alle ontwikkelingen en haalbaarheid van zaken."

HAVENKOM Het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en werkgebied in de Havenkom is al langere tijd een ambitie van de gemeente Nijkerk. Dat blijft zo: ,,De locatie is uniek door de ligging dichtbij de binnenstad én aan het water, en is het waard om verder ontwikkeld te worden. De levendigheid en ruimtelijke kwaliteit die deze ontwikkeling meebrengt, versterkt ook de binnenstad van Nijkerk. De gemeente Nijkerk blijft vasthouden aan de ambitie om de Havenkom te ontwikkelen tot een mooi gebied. Een Huis van de Stad in de Havenkom is bedoeld om die ontwikkeling te stimuleren. Als dat geen goede optie meer is, gaat de gemeente bekijken hoe de ontwikkeling van dit gebied op een andere manier gestimuleerd kan worden." 

Bovenstaande betekent dat de komende periode wordt gebruikt om te bekijken of het pand van de Rabobank een goede locatie is voor de gemeentelijke organisatie. Onderzocht wordt of deze locatie (tijdelijk) benut kan worden totdat er definitiever zicht is op de ontwikkelingen in de Havenkom. Dat kan betekenen dat het Huis van de Stad op termijn toch in de Havenkom wordt gerealiseerd of dat de Havenkom vorm krijgt zonder het Huis van de Stad op die locatie. De voor- en nadelen van deze opties worden in beeld gebracht, inclusief de consequenties voor de gemeentelijke begroting. Het besluit van het college wordt naar verwachting in het najaar aan de raad voorgelegd.