• Wijnand Kooijmans

Binnenstad Nijkerk wordt autovrij

NIJKERK De binnenstad van Nijkerk moet grotendeels autovrij worden. Daarnaast moeten nieuwe parkeerlocaties worden gerealiseerd en moet worden afgezien van de aanleg van een tunnel in de Torenstraat. Dat zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen in het verkeersplan voor de binnenstad van Nijkerk in het kader van 'Aantrekkelijk Nijkerk.' Het is opgesteld door de Anteagroup in opdracht van de werkgroep verkeersplan binnenstad Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Gebleken is dat er veel klachten zijn over overlast door bezoekers van de binnenstad als gevolg van vracht-, auto- en fietsverkeer. Hier valt dus, zo wordt geconcludeerd, duidelijk winst te maken. Ingezet wordt op een duidelijke afbakening van een groot voetgangersgebied. Uitgangspunt is dat tussen 11 en 17.30 uur alle gemotoriseerd verkeer in het voetgangersgebied wordt verboden. Tussen 17.30 en 11 uur de volgende dag is alleen laden en lossen toegestaan. Voor het gehele gebied binnen de binnenring moet een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur gaan gelden. Het aantal ontheffingen moet tot een minimum worden beperkt.

Het aantal plekken waar kan worden geparkeerd moet, zo geven de onderzoekers aan, worden beperkt. In stand moeten worden gehouden de garages bij de Oosterpoort, het Wheemplein, de Bonte Koe en de P & R bij het NS-station. Nieuwe parkeergarages zijn gedacht in de Havenkom en op het Kerkplein. In het laatste geval gaat het om de voormalige Jumbo supermarkt. De nieuwe garages zijn nodig omdat anders een tekort dreigt van 110 tot 150 plaatsen.In het verleden is gesproken over de mogelijke aanleg van een tunnel in de Torenstraat om zo autovrij Kerkplein mogelijk te maken. Nu wordt dit afgewezen omdat een tunnel, volgens de deskundigen, een negatieve impact heeft op de belevingswaarde van het centrum. Ook is het de vraag of een tunnel zelfs wel mogelijk is gezien de beperkte ruimte en wordt een tunnel als zeer duur ervaren. Hiervoor in de plaats lijkt het de deskundigen een beter alternatief aan knip in de Torenstraat aan te brengen.

RONDWEG Om te voorkomen dat verkeer dan uitwijkt naar straten die niet geschikt zijn voor de afwikkeling van het verkeer wordt de aanleg van een Oostelijke rondweg noodzakelijk gevonden. Mede gezien onder meer de verwachte toename van het autoverkeer. De noodzaak wordt, zo geeft men aan, vergroot door de toename van de verkeersdruk en de verkeersonveiligheid op de Oranjelaan.

Ook kan hierdoor een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een betere doorstroming van het verkeer. Gepleit wordt voor de komst van voldoende goede (bewaakte) fietsenstallingen aan de rand van het winkelgebied. Dit in combinatie met een beleid dat het plaatsen van fietsen tegen gevels van winkels moet tegengaan. In eerste instantie wordt de verantwoordelijkheid hiervoor gelegd bij winkeliers en fietsers. Maar indien zij in gebreke blijven wordt gepleit voor een strikte handhaving. Ook moeten er meer veilige fietsroutes komen naar de binnenstad en kan de bereikbaarheid voor visueel gehandicapten worden verbeterd. Het gaat om een concept plan dat uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.