• Archief BDUmedia

Bijna honderd acties tegen overtreders verwacht

NIJKERK Zijn inwoners van de gemeente Nijkerk geneigd zich niet aan de wet te houden als het gaat om wet- en regelgeving? Die indruk wordt bijna gewekt door de prognose van de Omgevingsdienst De Vallei die aangeeft te verwachten dit jaar 99 keer bestuursrechtelijke maatregelen te moeten nemen tegen overtreders.

Wijnand Kooijmans

 

Toch komt dit aantal niet uit de lucht vallen, zo zegt wethouder Wim van Veelen. Het cijfer is gebaseerd op ervaringen in de laatste jaren. ,,Vaak gaat het om kleine overtredingen waarvoor in overleg met betrokken partijen een passende oplossing voor wordt gevonden. Alleen als het helemaal mis gaat komt het bij ons als college van burgemeester en wethouders op ons bordje. Dan worden veelal ook dwangsommen opgelegd om bijvoorbeeld te bereiken dat een illegaal gerealiseerd bouwwerk wordt afgebroken. Of een illegale permanente bewoning van een vakantiewoning wordt beëindigd."

Aan de hand van de gegevens over het lopende jaar verwacht Van Veelen wel dat nog nauwkeuriger cijfers voor de komende jaren kunnen worden gepresenteerd. Binnen de omgevingsdienst werkt Nijkerk samen met andere gemeenten om zo te komen tot een besparing op de kosten. Uitgangspunt voor dit jaar is dat tenminste een besparing wordt bereikt van tien procent.

 

DWANGSOM Naast controles vanuit de omgevingsdienst zelf kunnen ook burgers, bedrijven of instellingen een verzoek indienen om handhavend op te treden tegen illegale activiteiten die zij constateren. Er volgt dan een controle en aan de hand daarvan wordt vastgesteld welke handhavingsmaatregelen moeten worden genomen. Naast het opleggen van een dwangsom kan in het uiterste geval worden besloten dat een overtreding moet worden opgelost op kosten van de overtreder. Ook kunnen vergunningen worden ingetrokken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een horecabedrijf dat regelmatig in de fout gaat met de sluitingstijden of geluidsoverlast veroorzaakt.

VOLLEDIG CONTROLEREN Het toezicht richt zich op bodemvervuiling, geluidsoverlast, het gebruik van erven en terreinen, illegale bouwwerken en het bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Opzet is een keer of zeven per jaar één of twee dagen een gebied volledig wordt gecontroleerd op illegale activiteiten. Daarbij worden dan alle beschikbaar milieutoezichthouders uit de aan de omgevingsdienst deelnemende gemeenten ingezet. Wanneer daar aanleiding toe is kan een bedrijf in een later stadium alsnog een keer worden gecontroleerd. Bij de gebiedscontroles wordt in 2016 het accent gelegd op de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen. In 2016 worden in totaal honderd milieucontroles uitgevoerd. Gekeken wordt hoe deze controles zo breed mogelijk kunnen worden aangepakt. Op dit moment worden de meeste bedrijven maar eenmaal in de vijf jaar gecontroleerd. Gekeken wordt hoe het aantal controles kan worden verhoogd, kijkend naar de mogelijke milieuoverlast die een bedrijf kan veroorzaken. Daarmee wordt bereikt dat toezicht wordt gehouden waar dit echt noodzakelijk is. In de loop van 2016 vindt een evaluatie plaats om te zien waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.