• Archief BDU Media

Belasting omlaag voor inwoners Nijkerk

NIJKERK Inwoners van de gemeente Nijkerk hoeven volgend jaar 6,5 procent minder aan onroerendzaakbelasting te belasten. Dat blijkt uit de begroting voor 2018 die dinsdagmiddag is gepresenteerd.

Wijnand Kooijmans

Met de verlaging komt de coalitie van VVD, Pro21 en De Lokale Partij de belofte na die vorig jaar is gedaan toen werd besloten de onroerendzaakbelasting met tien procent extra te verhogen. Dit om te voorkomen dat tekorten zouden ontstaan binnen de taken van het sociale

domein, zoals de huishoudelijke hulp en de jeugdzorg. Eerder dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan waarin de verlaging aan het college werd opgedragen. Daaraan is nu gevolg gegeven.

INFLATIE Dat de verlaging niet tien procent bedraagt, heeft te maken met de inflatie. Alle belastingen worden verhoogd met 2,5 procent. Dat betreft onder meer de honden- en toeristenbelasting. Uit de begroting blijkt dat het college van burgemeester en wethouders in 2018 de bibliotheek nog niet de eerder geraamde bezuiniging van 150.000 euro oplegt. Hierover wordt later een besluit genomen in het kader van de maatschappelijke discussie rond Samen aan Zet.

De begroting voor 2018 sluit formeel met een tekort van 65.000 euro. Het college verwacht dat het negatieve resultaat zich in werkelijkheid niet zal voordoen. Het tekort wordt voorlopig gedekt uit de algemene reserves. Voor na 2018 wordt jaarlijks een positief saldo verwacht.

WENSEN Over de wensen die voortkomen uit de verschillende werkgroepen binnen 'Samen aan Zet' wordt op dit moment door het college nog geen besluit genomen. Hierover wordt eind dit jaar of begin volgend jaar een besluit genomen, waarbij alle wensen tegen elkaar worden afgewogen. De bezuinigingen op de samenleving worden op dit moment ook niet nader ingevuld door het college.

Het college gaat komend jaar aandacht besteden aan de vereenvoudiging en vermindering van de regelgeving. Hieronder valt ook het consequent handhaven van regels en een goede communicatie hierover. Het aantal woninginbraken moet met vijf procent worden teruggedrongen.

ONVEILIGHEID Het terugdringen van de onveiligheid in de directe woonomgeving van burgers komt ook op de agenda. Het gaat dan om overlast, diefstallen, te hard rijden en vernielingen. Maar ook om de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving, mensenhandel, kindermishandeling en huiselijk geweld.

In 2018 worden de groenvisie en het groenbeleidsplan aangepast. Hiermee denkt het college tegemoet te komen aan de groeiende kritiek wat betreft het onderhoud van het groen. In 2018 moet de herinrichting van de Torenstraat en de Callenbachstraat worden uitgevoerd. Het college blijft ook inzetten op de lobby om het aantal treinen op de lijn Amersfoort-Zwolle te verdubbelen.

CAPACITEIT Ook worden maatregelen getroffen om de capaciteit voor het verkeer op de kruispunten van de N301 te vergroten. Hierdoor moet een betere doorstroming voor het verkeer worden gegarandeerd. In overleg met de gemeente Amersfoort en Rijkswaterstaat wordt ook de aansluiting van de Westerdorpstraat in Hoevelaken verbeterd.