• In het zusterhuis van St. Jozef vindt huisvesting van statushouders plaats.

    Harry Koelewijn

Afspraken over woningbouw

HOEVELAKEN Woningstichting Nijkerk (WSN) is bereid de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Hoevelaken over te nemen van woningcorporatie Alliantie. De laatste heeft ontheffing van de minister nodig om nog te mogen investeren in nieuwbouw van woningen in Hoevelaken.

Wijnand Kooijmans

 

De Alliantie maakt geen deel uit van de nieuwe woningmarktregio welke bestaat uit Amersfoort, de Noord-Veluwe (inclusief Nijkerk) en Zeewolde. Dat maakt dat een aanvraag om ontheffing moet worden ingediend bij de minister om nog te mogen investeren in Hoevelaken. De aanvraag moet worden ondersteund door de corporaties uit de woningmarktregio. Door het aanbod van de WSN is deze ondersteuning van de baan en lijkt de kans klein dat de minister de gevraagde ontheffing afgeeft. 

 

AFSPRAKEN Door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders zijn wel prestatieafspraken gemaakt over de woningbouw in 2017 met de corporaties die in deze gemeente actief zijn. Hoofddoelstelling is dat er voldoende huurwoningen beschikbaar moeten zijn voor huishoudens met een laag inkomen. Berekend is dat in 2020 tussen de 3.100 en 3.4000 woningen moeten verhuurd zijn aan deze doelgroep. Dat betekent dat volgens de huidige stand van zaken er tot dat jaar nog tussen de 308 en 558 woningen met een lage huurprijs moeten worden gebouwd.

STATUSHOUDERS In de berekeningen is nog geen rekening gehouden met de verhoogde taakstelling welke de gemeente is opgelegd als het gaat om het huisvesten van statushouders. De verwachting is dat dit jaar 79 statushouders moeten worden gehuisvest.

Voor de jaren daarna wordt verwacht dat dit aantal oploopt tot honderd per jaar. Doelstelling is de gevolgen voor de reguliere woningzoekenden tot een minimum te beperken door onder meer de bouw van extra huurwoningen in het nieuwbouwgebied Doornsteeg. Verwacht wordt dat voor het huisvesten van statushouders in 2017 in totaal dertig huurwoningen benodigd zijn, los van de huisvesting van een deel van hen in het zusterhuis van Huize St. Jozef.Door de gemeente wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tijdelijke woningen te bouwen voor statushouders. Een locatie hiervoor wordt nog niet genoemd.

 

DOORSTROMING Het streven is de doorstroming te bevorderen en daarmee scheefwonen op een aanvaardbaar peil te houden. Het gaat dan om mensen die gezien hun inkomen een woning huren met een te lage huurprijs.

Op dit moment ligt het percentage scheefwoners rond de twintig procent bij de WSN en tien procent bij de Alliantie. Door de laatste corporatie wordt in 2017 onderzocht of het mogelijk is ouderen die willen verhuizen persoonlijk te begeleiden naar een passende woning. De WSN wil in 2017 maximaal vijftien huurwoningen verkopen waarbij de huidige huurders als eerste in aanmerking komen voor een korting op de koopprijs. De Alliantie houdt de verkoop van woningen beperkt tot twee. De Goede Woning heeft fusieplannen.