• Wijnand Kooijmans

Abz mag geen metingen doen

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders werkt niet mee aan het verzoek van ABZ Diervoeders fijnstofmetingen uit te mogen voeren op het parkeerterrein bij het stadhuis. Een verzoek hiertoe door advocatenbureau AKD wordt afgewezen.

Wijnand Kooijmans

Het verzoek komt na het stuklopen van het bemiddelingstraject tussen ABZ en de gemeente met het oog op de toekomst van de Havenkom. Volgens Hugo Doornhof van AKD is het gevolg dat er geen gezamenlijke overeenstemming meer komt over de plannen die de gemeente heeft met het gebied. Het gaat dan, volgens hem, om de bouw van woningen en andere gevoelige functies op de huidige plek van het stadhuis en het parkeerterrein. Met name moet de vraag worden beantwoord in hoeverre de milieueffecten van deze plannen de bedrijfsvoering van ABZ in de weg staan.

FIJNSTOF Voor wat betreft geur en fijnstof is een rapportage van 20 december 2018 beschikbaar van het bureau Tauw. Over de conclusies bestaat geen overeenstemming. Volgens Doornhof is ABZ van oordeel dat de conceptnota niet kan worden gebruikt om te onderbouwen dat woningbouw in de Havenkom kan worden toegestaan.

Doornhof noemt het van belang dat de door Tauw-resultaten de wettelijke grenswaarden naderen en de berekeningen veel onzekerheden kennen. Het gaat daarmee, zo geeft hij aan, niet om metingen naar de feitelijke fijnstofconcentraties ter plaatse. Sowieso is, volgens hem, aan de risico's van verwaaiend grofstof bij het lossen van de schepen geen aandacht besteed. Algemene kritiek is dat grondstoffen niet in de juiste klasse zijn ingedeeld.

LUCHTKWALITEIT ABZ Diervoeders stelt zich op het standpunt dat een meetprogramma naar de feitelijke luchtkwaliteit ter plaatse moet worden uitgevoerd om te beoordelen of het echt aanvaardbaar is dat in de Havenkom woningen worden gebouwd. Om deze reden wil het bedrijf Buro Blauw opdracht geven om drie maanden voor een dergelijk meetprogramma op het parkeerterrein zorg te dragen.

De meting moet, in de visie van het bedrijf, worden uitgevoerd met een Palas Fidasmonitor. Hierdoor worden de stofconcentraties en de deeltjesgrootteverdeling van het stof gemeten door middel van lichtverstrooiing. Hierdoor worden meteorologische parameters, zoals temperatuur, windsnelheid en windrichting in beeld gebracht.

COLLEGE Volgens het college zijn vooraf aan het onderzoek van Tauw gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld. Beide partijen hebben er ook mee ingestemd dat dit bureau de metingen uitvoert. Aangegeven wordt dat de overeengekomen uitgangspunten voor de berekening van fijnstof nog steeds ongewijzigd zijn.

Het college ziet dan ook geen enkele aanleiding om terug te komen op de eerdere uitgangspunten van de berekening en dat er daardoor geen aanleiding is om een fijnstofmeting uit te voeren. De gemeenteraad is geïnformeerd over het standpunt van het college. De provincie Gelderland had de rol van mediator in de gesprekken tussen beide partijen. ABZ kapte hiermee vanwege wantrouwen ten opzichte van de cijfers.