• Fabian Boot

Weerstandscapaciteit

Dit weekend heb ik een voorjaarsromannetje gelezen, niet over bloemetjes en bijtjes, nee over onder andere financieel-technische kaders en weerstandscapaciteit. De titel leek simpel: 'Voorjaarsnota 2019', maar het was pittige kost. Wat vindt u van zinnen als 'Vervolgens laat de nota zien hoe we verder gaan met het ingezette beleid met inachtneming van de negatieve budgettaire effecten van de externe en interne ontwikkelingen'?

Deze nota komt bijna een jaar na het Coalitieakkoord 2018 – 2022 'Verbinden met Ambitie', dat een stuk makkelijker wegleest en wat mij betreft een ambitieuzere insteek had. Wat te denken van: 'De gemeente Nijkerk is een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting en een ruime vermogenspositie. De gemeentelijke lasten zijn laag in verhouding tot het voorzieningenniveau en in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Deze uitgangspositie geeft ruimte om te investeren in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk. Daarbij is het belangrijk om ook voor langere termijn in te zetten op lage lasten en een gezonde financiële buffer in de vorm van vermogen. We houden de lastendruk voor onze inwoners laag en wij verhogen de tarieven jaarlijks met de inflatie-index.' Hoe anders staan we er nu voor? Tot en met 2023 is er een structureel saldotekort van totaal bijna 19 miljoen euro, gemiddeld 2,8 miljoen per jaar. Ook zijn en worden er voorstellen uit de dialooggroepen 'Samen aan zet' gestopt, omdat ze stagneren in de uitvoering of niet van de grond komen. Een stuk ambitie dat een zachte dood sterft, eeuwig zonde want er vallen mooie, met name sociale initiatieven, af zoals onder andere kinderen met een 'rugzak' betrekken bij sportverenigingen, activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen, allochtonen en autochtonen verbinden, Nijkerk rookvrij, beeldenroute, verduurzamen woningen en bedrijven, verbeteren verkeersveiligheid en track the talent.

Tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota 2019, afgelopen vrijdag, maakte wethouder Wim Oosterwijk bekend dat in 2020, naast diverse andere maatregelen, een gemiddeld huishouden veertig tot vijftig euro per jaar meer onroerendezaakbelasting (WOZ) gaat betalen om de begroting sluitend te krijgen. Een storm van kritiek barst los op Facebook en er worden met name vragen gesteld of het nieuwe 'Huis van de Stad' wel noodzakelijk is. Op 4 juli 2019 vergadert de raad over de Voorjaarsnota 2019. Ik wens de raadsleden veel wijsheid en Wim veel weerstandscapaciteit…

Theo Zuurman