• Voor plannen de natuur te verbeteren blijft, onder meer in de polder Arkemheen, vergunning nodig

    Wijnand Kooijmans

Vergunning blijft voor ontwikkelen natuur

NIJKERK Plannen om natuur te ontwikkelen moeten aan een vergunning blijven verbonden. Zeker als het gaat om beschermde gebieden als de polder Arkemheen. Anders kan dit tot ongewenste ontwikkelingen leiden.

 

Wijnand Kooijmans

 

Dat is de breed gedragen visie van de Nijkerkse raadscommissie naar aanleiding van de behandeling van het plan Buitengebied. Hiermee wordt de kritiek overgenomen van de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noordwest-Veluwe welke vindt dat natuurontwikkelingen afgestemd moeten zijn op de omgeving. Zij vinden dat er duidelijke criteria moeten komen wat natuurontwikkeling is.

ZIENSWIJZEN Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied heeft geleid tot rond de honderd zienswijzen (bezwaren). De commissieleden kunnen zich voor een groot deel vinden in de afwikkeling hiervan. Maar willen dat naar enkele zaken wordt gekeken. Duidelijk dat een aanvankelijk gebouwd kippenhok aan de Keienweg alsnog de bestemming woning krijgt.

Het gebouw is zestig jaar geleden er neergezet en daarna vrijwel onmiddellijk als woning in gebruik genomen. Tot voor kort is er geen, zoals Niels Staal (VVD) aangeeft, haan geweest die naar heeft gekraaid. Wethouder Wim van Veelen wil meegaan met legalisering maar wil kaders van de gemeenteraad hoe om te gaan met eventuele later opduikende vrijwel vergelijkbare situaties.

WIJN Fijne Visscher, voorzitter van LTO Gelderse Vallei en varkenshouders in Nijkerk, geeft aan blij te zijn met het plan zoals dat er nu ligt. Maar vindt wel dat zijn organisatie veel water bij de wijn heeft moeten doen om het plan ook haalbaar te maken. Hij is daarom blij dat het plan voldoende flexibel is om de agrarische sector kans te bieden te blijven ondernemen.

Ries van Elteren (De Lokale Partij) is blij dat er een plan ligt waarin de natuur wordt gespaard en mogelijkheden biedt voor uitbreiding aan agrarische bedrijven. Irene Moes (Pro21) vindt het terecht dat nieuwe ontwikkelingen, zoals de realisering van het landgoed Nekkeveld, niet worden meegenomen in het plan. Maar de normale procedures moeten doorlopen om te  worden genomen in de zogenoemde veegplannen van de gemeente. Hierin worden meerdere wijzigingen van bestemmingsplannen gelijktijdig meegenomen.

SCHOOL Dat maakt dat niet direct kan worden voldaan aan een verzoek een woning te mogen vestigen in het voormalige schoolgebouw Holk. Wethouder Van Veelen vindt dat betrokkenen een principeverzoek moeten indienen. Dat kan wellicht een handvat bieden hiermee toch in te stemmen, ondanks het uitgangspunt dat extra woningen in het buitengebied niet worden toegestaan.

De commissieleden willen dat wordt gekeken naar een oplossing voor het bedrijf van Mosterd aan de Domstraat waarbij de belangen van de omwonenden worden meegenomen. Onder meer wordt hier voedsel verwerkt hetgeen op grond van het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan.

Van Veelen verwacht dat het plan ditmaal wel door de beugel kan indien bezwaar wordt aangetekend bij de Raad van State. Onder meer omdat de provincie Gelderland minder kritisch is dan bij het eerdere plan dat nu, zoals Niels Staal het uitdrukt, als achterstallig onderhoud wordt gerepareerd.