• Harry Koelewijn

Lasten burger stijgen minimaal

NIJKERK Na jaren van zorgen zijn de financiën van de gemeente Nijkerk voor de komende jaren op orde. Dat betekent dat de lasten voor de inwoners in 2017 maar minimaal behoeven te worden verhoogd.

Wijnand Kooijmans

De onroerendzaakbelasting stijgt met één procent. Dat is ook het percentage dat de meeste andere belastingen en leges stijgen. Alleen wanneer een dienst kostendekkend moet zijn kan het percentage iets hoger liggen. De afvalstoffenheffing gaat bijvoorbeeld met drie euro omhoog. Tegen de stijging van de diensten kan opperschatmeester en wethouder Wim van Veelen ook een meevaller aankondigen. Aan rioolrechten wordt in totaal vierhonderdduizend euro minder geïncasseerd.

Van Veelen: ,,Door de gezonde financiële basis kunnen we verder werken aan het sterke merk Nijkerk." Voor nieuw beleid is in de begroting geen geld opgenomen. Er wordt alleen invulling gegeven aan de voorstellen, zoals deze al waren vastgelegd in de voorjaarsnota. Onder meer wordt geld achter de hand gehouden om extra uitgaven binnen het sociale domein, zoals de huishoudelijke hulp en de jeugdzorg, op te vangen. ,,Het is nog te vroeg om de extra heffing van de onroerendzaakbelasting die wij hiervoor vorig jaar hebben doorgevoerd aan de inwoners terug te geven", zo zegt Van Veelen. Door een uitspraak van de rechter moet Nijkerk vermoedelijk meer huishoudelijke hulp gaan bieden.

ANDERE TAAKVERDELING Wethouder Van Veelen: ,,Voor 2017 hebben wij financiële ruimte gemaakt om lessen die zijn geleerd om te zetten in verbetering van de financiële ondersteuning en de dienstverlening aan cliënten. Ook is een bedrag opzijgezet voor innovatie, bijvoorbeeld om in te spelen op initiatieven van groepen bewoners of signalen en ervaringen vanuit de gebiedsteams e/of maatschappelijke organisaties."

Bij de opstelling van de begroting is bewust gekozen voor een andere koers. ,,We sluiten aan bij de nieuwe rol- en taakverdeling tussen de gemeente en de samenleving. Wij willen de samenwerking met de samenleving zo veel mogelijk benutten om met nieuwe inzichten en ideeën het beleid te bepalen." Dat maakt dat bij het opstellen van de begroting aansluiting is gezocht voor de vijf werkgroepen binnen 'Samen aan Zet." Voor de werkgroep binnenstad is bijvoorbeeld zes miljoen euro gereserveerd voor maatregelen binnen het centrum.

ZWEMBADEN In de begroting is ook financiële ruimte om zich meer te profileren binnen de regio Food Valley. Daarnaast is er geld voor de invoering van een bedrijveninvesteringszone in zowel het centrum van Hoevelaken als Nijkerk. Tevens moet komend jaar worden gekeken naar de herbestemming van de zwembaden welke worden gesloten na realisering van de bouw van een nieuw zwembad.

Werd bij de voorjaarsnota nog uitgegaan van een tekort voor komend jaar, inmiddels wordt uitgegaan dat er 95.000 euro overblijft. Ook de jaren daarna blijft Nijkerk aan de goede kant van de score als het gaat om de bedragen die jaarlijks worden overgehouden. Over de besteding daarvan na 2018 wordt geen standpunt ingenomen. Wim van Veelen: ,,Dat is een zaak van de nieuwe coalitie die aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018."