• Henry Hamstra

Ingezonden: 'Krommuniceren', oftewel een comité bewust verkeerd citeren

De gemeente Nijkerk, in dit geval het college van burgemeester en wethouders, pakt in de lokale krant de Stad Nijkerk groots uit om het nieuwe zwembad aan Spoorkamp nog grootser te presenteren aan de Nijkerkse bevolking die daarmee moet worden gepaaid. Dat is ook wel nodig, want er is veel weerstand en verzet in Nijkerk tegen de bouw van dit zwembad en de geplande locatie naast een spoorlijn en nabij de stank van een kippenslachterij ('als de deuren vanhet zwembad dicht zijn ruik je die niet...').

Temeer als wordt bedacht hoe mooi de locatie van het huidige zwembad Bloemendal is. Gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving is Bloemendal al vijftig jaar een parel in het Nijkerkse sportieve voorzieningenniveau. Geen Nijkerker die snapt waarom een nieuw zwembad op de locatie Spoorkamp wordt gebouwd en al helemaal geen Nijkerker die snapt dat daar 8 tot 9 miljoen (!) euro mee gemoeid is. Om de gemoederen wat tot bedaren te brengen, besloot de raad nog maar eens een bedrag van ruim vier ton uit te trekken voor een ligweide bij het nieuwe zwembad. Een ligweide die nota bene pal naast de spoorlijn ligt. In de wetenschap hoe mooi de ligweide van het huidige bad Bloemendal is gesitueerd een lachertje van de eerste orde, zeker als wordt bedacht dat ook hier de burger het 'gelach' betaalt...

Als comité BBBB hebben we de afgelopen tijd getracht het college en de raad op andere gedachten te brengen. Op de gedachten van de Nijkerkse burger, de burger die door de politiek zo op handen wordt gedragen en waarmee de politiek in Nijkerk zo graag mee wil praten en van wie zij graag ideeën en voorstellen ontvangt. Inspraak, samen aan zet, het zijn zo maar enkele kreten waarmee de Nijkerkse politici zich volgaarne afficheren. Maar het is allemaal preken voor de bühne, want in werkelijkheid wil de Nijkerkse politiek helemaal niet naar haar burgers luisteren. Dat is alleen maar lastig, een andere conclusie kunnen wij helaas niet trekken. Er wordt een constante show opgevoerd waarin begrippen als 'inspraak' en 'samen optrekken' de hoofdrolspelers in een klassiek politiek Nijkerks drama zijn. Wethouder Marly Klein spant de kroon met haar manier van communiceren met de burgers, 'krommuniceren' is een betere benaming voor de wijze waarop zijn haar taak vervult. We hebben er inmiddels ruime ervaring mee en we kunnen u verzekeren, dat is verre van prettig om niet te zeggen tenenkrommend.

Zo heeft het Nijkerkse gemeentebestuur er kennelijk geen enkel probleem mee zaken anders te presenteren dan ze zijn. Leugens in de wereld te brengen. Als comité BBBB worden we daar voortdurend mee geconfronteerd en dat zijn we helemaal beu. Als ambtenaren in officiële stukken mogen blijven schrijven dat het comité BBBB geen mogelijkheden ziet het buitenterrein van bad Bloemendal te exploiteren dan is dat een pertinente verkeerde voorstelling van zaken, een leugen die waarschijnlijk is bedoeld om het broze en heilloze idee van een zwembad op Spoorkamp er door te drukken. Dat het college deze leugen klakkeloos overneemt is natuurlijk nog veel kwalijker. De raad wordt op die manier willens en wetens verkeerd geïnformeerd en dat is politiek gezien een doodzonde. Dat wij er al meerdere malen op gewezen hebben dat wij verkeerd worden 'geciteerd' maakt deze kwestie nog kwalijker.

Voor de zoveelste keer, wethouder Marly Klein weet dit ook heel goed, geven wij daarom aan dat wij nooit de intentie hebben uitgesproken het buitenterrein van bad Bloemendal te willen exploiteren. Nooit! Grote onzin! Wethouder Marly Klein heeft dat wel aan ons gevraagd, maar ons antwoord was dat geen enkele ondernemer er in trapt om voor een periode van twee jaar een terrein te exploiteren, kosten te maken en ook maar de minste illusie te hebben dat daar iets aan te verdienen valt.

Bovendien, comité BBBB is geen ondernemer! Wij hebben wel voorgesteld om het op Spoorkamp geplande bad niet daar te realiseren, maar te bouwen op de prachtige lokatie van bad Bloemendal. Daaromheen zouden mogelijkheden moeten worden gezocht voor een commerciële exploitatie van het buitenterrein in de vorm van horeca (wellicht een restaurant) of een 'slecht weer voorziening' een en ander over te laten aan geïnteresseerde exploitanten die daartoe zou kunnen worden uitgenodigd.

Gelet op alle reacties die wij hebben gekregen en nog steeds krijgen is dat wat de Nijkerkers willen en niets anders! Maar dat komt het gemeentebestuur, wethouder Marly Klein voorop, niet goed uit, voortschrijdend inzicht wordt hier bruut van tafel geveegd, en daarom vindt men het kennelijk toelaatbaar om comité BBBB in officiële stukken steeds maar weer verkeerd te 'citeren' en antwoorden op brieven vier maanden (!) op zich te laten wachten. Niet alleen onsportief, maar ook politiek onacceptabel. Een gang van zaken waar de gemeenteraad toch zeker iets van zou moeten vinden.

Wij eisen in deze dan ook een publiekelijke rectificatie van de passages in officiële stukken waarin wordt gesteld dat comité BBBB heeft gesteld dat zij geen kans ziet het buitenterrein te exploiteren. Dit is een pertinent (bewust?) verkeerde voorstelling van zaken en hiermee wordt de raad en de Nijkerkse burger op het verkeerde been gezet. BBBB is geen exploitant, maar een comité dat zaken aandraagt en poogt Nijkerk voor een zwembaddebacle te behoeden. Daar zou de Nijkerkse politiek gezien hun voorgenomen beleid (Samen aan Zet) blij mee moeten zijn.

Onze ervaringen zijn helaas anders en dat moet de Nijkerkse politiek zich aantrekken!

Comité BBBB.