Ingangsdatum Omgevingswet mogelijk vertraagd

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders maakt geen pas op de plaats als het gaat om de voorbereidingen voor de invoer van de Omgevingswet, ondanks dat de ingangsdatum van de wet mogelijk wordt vertraagd.

Wijnand Kooijmans

De nieuwe wet moet een groot aantal wetten onder één noemer brengen. Daaraan moeten dan nieuwe plannen worden getoetst. Doel is dat vooraf duidelijke doelen worden gesteld en de regelgeving eenvoudiger en beter wordt. Dat moet leiden tot een goede balans tussen het beschermen en ontwikkelen van de leefomgeving.

SNELHEID Streven was de nieuwe wet per 1 januari 2019 te laten ingaan. Inmiddels heeft minister Melanie Schulz laten weten dat deze datum vermoedelijk opschuift naar 2020 en mogelijk zelfs naar 2021. Zij is van mening dat snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid. Het Nijkerkse college vindt de impact van de nieuwe wet groot is en een omslag vraagt van werkwijze en cultuur. Dat is ook de reden dat men doorgaat met de werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering van de wet op gemeentelijk niveau.

Op dit moment is het college op tal van niveaus bezig met voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Binnen de regio FoodValley wordt in dat kader gedacht aan de opstelling van een gezamenlijke regiovisie door de deelnemende gemeenten. De regiovisie Amersfoort kan daarbij als voorbeeld dienen.

DIALOOG De komst van de Omgevingsweg maakt ook onderdeel uit van de Dialoog. Plannen welke door de dialooggroepen zijn of worden ontwikkeld, moeten een bijdrage leveren aan onder meer de omgevingsvisie. Het gesprek met de samenleving over deze visie is, zo geeft het college aan in een brief aan de raad, nog niet afgerond.

Het huidige beleid van de gemeente het initiatief voor nieuwe plannen meer bij de samenleving te leggen past binnen de filosofie van de nieuwe omgevingsweg. Niet 'nee', tenzij', maar 'ja' mits.' Het vraagt, zo geeft het college aan, wel dat zowel college als raad oude zekerheden los moeten laten en nieuwe initiatieven moeten omarmen.

RAAD Aangegeven wordt dat het college de gemeenteraad nadrukkelijk bij de invoering van de Omgevingsweg wil betrekken. Onder meer als het gaat om de discussie over de veranderende bestuurlijke rol en hoe om moet worden gegaan met initiatieven vanuit de samenleving. Hiermee wil het college nog dit jaar een begin maken.