• De entree van Hoevelaken dreigt ontsierd te worden door tientallen zonnepanelen.

    Gerrit Steen

Enquête over zonnepanelen bij entree Hoevelaken

HOEVELAKEN De Stichting Hoevelaken Bereikbaar doet bij monde van Rob Wesselingh een dringend beroep op de Hoevelakense bevolking om een enquête in te vullen over de naar hun mening ongewenste zonnepanelen bij de entree van Hoevelaken die daar geplaatst dreigen te gaan worden.

Gerrit Steen

Rob Wesselingh: ,,Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Zij willen daarvoor zoveel mogelijk duurzame energie benutten (zoals wind, zon etc.). Daarom  zoekt Amersfoort naar geschikte locaties voor het plaatsen van velden met zonnepanelen en windturbines binnen de gemeentegrenzen. Eén van de locaties voor velden met zonnepanelen die daarvoor is aangewezen is het weidegebied ten oosten van de Nijkerkerstraat en ten noorden van de Westerdorpsstraat bij de dorpsingang van Hoevelaken. Dat gebied ligt nog net in Amersfoort."

BEZWAREN De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft grote bezwaren tegen het plaatsen van een zonnepanelenveld op deze locatie omdat dit ernstig afbreuk doet aan de fraaie, landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en aan het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos, een Rijksmonument, vervolgt Wesselingh. ,,Honderden bewoners en bezoekers van Hoevelaken genieten elke dag weer van dit prachtige tafereel als zij het dorp binnenkomen. Amersfoort heeft een vast panel van bewoners om de meningen van haar bewoners te vragen ten aanzien van plannen die op stapel staan. Dat panel had geen probleem met het plan voor zonnepanelen aan de Nijkerkerstraat."

BEZWAREN De Stichting heeft bij twee inspraaksessies in Amersfoort aangegeven dat in Hoevelaken veel bezwaar bestaat tegen plaatsing van zonnepanelen op de locatie Nijkerkerstraat. Zij heeft gevraagd aan de gemeenteraad om daar van af te zien. Wesselingh: ,,We hebben erop gewezen dat het bij dit gebied gaat om de 'achterdeur' van Amersfoort, maar om de 'voordeur' van Hoevelaken. We hebben ook gezegd dat er genoeg andere locaties te vinden zijn in Amersfoort, die niet zijn onderzocht. We hebben ook aangegeven dat er in Hoevelaken niemand is gepolst over dit plan, ook niet de inwoners die vlakbij dit gebied wonen. Uit het onderzoek blijkt dat er 10 ha zonneveld moet komen en dat is een oppervlak van 15 voetbalvelden!"

ENQUETE ,,De Stichting wil via een enquête polsen wat de mening is van inwoners van Hoevelaken en omgeving om, met deze inbreng, de politiek te bewegen zorg te dragen dat de fraaie dorpsentree van Hoevelaken wordt behouden. Ga naar www.hoevelakenbereikbaar.nl om aan deze enquête deel te nemen en wel vóór 13 november. Er zijn volgens de Stichting heel veel andere geschikte locaties in Amersfoort. Denk bijvoorbeeld aan daken van openbare- en bedrijfsgebouwen en huizen en op de vele loze ruimtes op bedrijfsterreinen en langs openbare wegen. Waarom moet een prachtig stuk natuur binnen de bebouwde kom daarvoor worden opgeofferd vraagt de Stichting zich af."